REGULAMIN SUPPORT TEAM BAŁTYCKIEJ SZTAFETY 2018

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Support Team Bałtyckiej Sztafety 2018 to nieodrębna część całego przedsięwzięcia, którego cel, organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy techniczni a także terminy i miejsca oraz trasa i dystans zostały zawarte i wymienione w Regulaminie Bałtyckiej Sztafety 2018.
Support Team Bałtyckiej Sztafety to zespół wsparcia, który działa na zasadzie idei wolontariatu i składa się z:
Support Team rowerowego,
Wolontariuszy.

Za pracę w Support Team Bałtyckiej Sztafety 2018 uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

II. ZADANIA

Zadaniem Support Team jest wsparcie organizatorów w zabezpieczeniu, ochronie i udzielaniu doraźnej pomocy dla biegaczy i osób zaangażowanych w organizację imprezy na każdym odcinku wszystkich etapów Bałtyckiej Sztafety 2018.
Osoby wchodzące w skład Support Team Bałtyckiej Sztafety otrzymają identyfikator z napisem „Bałtycka Sztafeta 2018 Support Team”.
Obowiązkiem każdej osoby wchodzącej w skład Support Team-u jest posiadanie indywidualnego oświetlenia nocnego (czołówka i/lub latarka) oraz własnego telefonu komórkowego. Numer telefonu należy przekazać organizatorom.

 

1. Zadania dla Suppot Team rowerowy

Zadaniem Support Team rowerowego jest:
Współdziałanie z organizatorem nad sprawnym przebiegiem Bałtyckiej Sztafety.
Prowadzenie i zamykanie grupy biegaczy na całej długości Bałtyckiej Sztafety 2018 na trasie od latarni morskiej w Krynicy Morskiej do latarni morskiej w Świnoujściu. Liczba rowerzystów prowadzących, zamykających oraz jadących równolegle z biegaczami zostanie określona przez organizatora i podana do informacji na stronie www.baltyckasztafeta.pl.
Udzielanie doraźnej pomocy, werbalne dopingowanie i motywowanie biegaczy.
Wzywanie pomocy i zabezpieczenia medycznego w sytuacjach szczególnych i niebezpiecznych.
Powiadamianie organizatorów i służb porządkowych o wszystkich nieprawidłowościach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i normalnemu funkcjonowaniu Bałtyckiej Sztafety.
Wykonywanie dodatkowych doraźnych zadań nie przewidzianych i nie zapisanych w niniejszym regulaminie, które wynikną w trakcie trwania Sztafety, i które zostaną skierowane do realizacji na prośbę organizatora.

2. Zadania wolontariuszy

Zadaniem osób wchodzących w skład wolontariuszy jest:
Współdziałanie z organizatorem nad sprawnym przebiegiem Bałtyckiej Sztafety.
Wykonywanie czynności porządkowych wyznaczonych przez organizatora.
Zabezpieczenie wyznaczonych odcinków trasy.
Pomoc w oznakowaniu trasy przed biegiem i likwidacji tego oznakowania po zakończonym biegu.
Pomoc w organizacji i zabezpieczeniu depozytu.
Pomoc w organizacji i zabezpieczeniu punktów medycznych, szatni, punktów informacyjnych, punktów sanitarnych itp.
Utrzymywanie porządku na punktach startu i mety wszystkich etapów Sztafety.
Wydawanie wody, posiłków regeneracyjnych oraz udzielanie niezbędnej pomocy uczestnikom Sztafety na punktach zmian.
Wręczanie medali na metach wszystkich etapów Sztafety.
Wzywanie pomocy i zabezpieczenia medycznego w sytuacjach szczególnych i niebezpiecznych.
Powiadamianie organizatorów i służb porządkowych o wszystkich nieprawidłowościach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i normalnemu funkcjonowaniu Bałtyckiej Sztafety.
Wykonywanie dodatkowych doraźnych zadań porządkowych nie przewidzianych i nie zapisanych w niniejszym regulaminie, które wynikną w trakcie trwania Sztafety, i które zostaną skierowane do realizacji na prośbę organizatora.

III. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1. Zgłoszenia możliwe są poprzez formularz kontaktowy na stronie www.baltyckasztafeta.pl.
1. Termin otwarcia zgłoszeń: od 01.03.2018r. Termin zakończenia zgłoszeń: 04.06.2018r.
2. W mailu zgłoszeniowym podać należy:
wybrany zespół wsparcia: rowerowy lub wolontariuszy;
pełne dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, telefon, mail;
wybrany etap Sztafety do zabezpieczenia;
krótki opis własnej osoby umożliwiający organizatorom stwierdzenie posiadania doświadczenia w pokonywaniu dużych dystansów na rowerze lub/i posiadanie doświadczenia w pracy w wolontariacie.
Dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla organizatorów w rozumieniu optymalnego zabezpieczenia Bałtyckiej Sztafety
3. W Support Team Bałtyckiej Sztafety 2018 mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Dopuszczalny jest udział osób niepełnoletnich (minimum 14 lat) tylko za zgodą i opieką zgłoszonego do Support Teamu prawnego opiekuna.
4. Za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej odpowiada jego prawny opiekun.
5. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Sztafety skreślić z listy Support Teamu osobę, wobec której istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszyła warunki niniejszego Regulaminu.
8. Osoby zakwalifikowane do Support Team podpiszą deklarację zaświadczającą, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Bałtyckiej Sztafecie 2018 oraz we wszystkich imprezach towarzyszących przewidzianych w ramach Sztafety jako osób wspierających organizację imprezy.
9. Organizator nie zapewnia osobom wchodzącym w skład Support Team jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

IV. ŚWIADCZENIA

1. Osoby zakwalifikowane do Support Team zwolnione są z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłaty startowej.
2. Osoby zakwalifikowane do Support Team traktowane są jak pełnoprawni uczestnicy Bałtyckiej Sztafety 2018.

V. LIMITY

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitów maksymalnej liczby osób wchodzących w skład Support Team rowerowego. Liczba osób, o której mowa, zostanie podana na stronie www.baltyckasztafeta.pl do dnia 30 kwietnia 2018r.

VI. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów przemieszczać się będzie wzdłuż trasy Sztafety.
2. Miejsca i godziny otwarcia Biura zostaną podane na stronie www.baltyckasztafeta.pl do dnia 30 kwietnia 2018r. Dane te będą aktualizowane na bieżąco podczas trwania Sztafety.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje nie ujęte w niniejszym regulaminie i w regulaminach szczegółowych biegów „towarzyszących” umieszczone zostają na bieżąco na stronie www.bartyckasztafeta.pl

VIII. KONTAKT

poczta@baltyckasztafeta.pl (od dnia 01.03.2018r.);
m.waz@amw.gdynia.pl; k.sliwinska@amw.gdynia.pl
tel. 509331903; 508202249

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram