REGULAMIN ULTRA BAŁTYCKIEJ SZTAFETY 2019

 UltraBS2019

 I. ORGANIZATOR

Inicjatorem oraz organizatorem Ultra Bałtycka Sztafeta 2019 – UltraBS2019 jest:

 • Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte w Gdyni

współorganizatorem jest:

 • Klub Sportowy ISKRA przy AMW w Gdyni

II. CEL

UltraBS2019 to bieg dla osób uprawiających zdrowy trybu życia. Głównym Celem jest integracja środowiska biegaczy z pomorza i okolic, popularyzacja biegania jako najprostszej formy uprawiania sportu, rywalizacja sportowa i uprawianie aktywnej turystyki.

III. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTÓW

 1. UltraBS2019 odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 r. na trasie od Władysławowa do Rewy przez Hel.
 2. W ramach UltraBS2019 odbędą trzy biegi na dystansach:
 • 100 km: start w miejscowości Władysławowo ul. Starowiejska 25, parking przy sklepie Biedronka na trasie do Helu; 16.05.19 r. godzina 01.00;
 • 65 km: start w miejscowości Hel przy latarni morskiej Hel; 16.05.19 r. godzina 07.00;
 • 30 km: start w miejscowości Władysławowo ul. Starowiejska 25, parking przy sklepie Biedronka; 16.05.19 r. godzina 11.00.
 1. Meta dla wszystkich biegów zorganizowana będzie w miejscowości Rewa – Cypel Rewski; koło Krzyża poświęconego ofiarom morza, ul. Sztormowa 2, 16.05.19 r. godz.16.00 (oficjalne zakończenie biegów).
 2. Ze względu na zmienne warunki meteorologiczne Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu i ewentualnej korekty trasy UltraBS2018, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.baltyckasztafeta.pl i/lub mailem.
 3. Biuro Zawodów w dniu 15.06.2019 r. w godzinach od 15 do 18 mieścić się będzie w hali sportowej Akademii Marynarki Wojennej ul. Grudzińskiego w Gdyni; W dniu 16.06.2019 r. Biuro Zawodów będzie mieścić się w miejscach startów wszystkich biegów w godzinach od 00.00 do 01.00 we Władysławowie, od 05.30 do 07.00 w Helu, od 10.00 do 11.00 we Władysławowie.

 

IV. TRASA, DYSTANS

 1. Trasa wszystkich biegów przebiega od miejscowości Władysławowo w kierunku miejscowości Hel ścieżką rowerową aż do latarni morskiej Hel (start dla dystansu 65 km). Następnie trasa wyznaczona jest w kierunku plaży na Cyplu Helskim i powrót ul. Kuracyjną do ul. Wiejskiej i przez miejscowość Hel w kierunku Władysławowa. Na tym odcinku zalecamy bieg ścieżką wzdłuż wydm od strony otwartego morza. We Władysławowie przebiegamy przez punkt startu dla biegu na dystansie 30 km. (parking Biedronki). Następnie trasa biegnie wzdłuż ścieżki rowerowej przez miejscowość Swarzewo do Pucka do Molo na Alei Lipowej. Dalej ul. Nowomiejską wydłuż morza ścieżką rowerową R10 aż do Mola w Rzucewie. Następnie plażą aż do mola w Osłoninie. Dalej przez ul. Młyńską do ul. Leśnej i dalej ul. Morskiej w Osłoninie w kierunku Rezerwatu Beka. Od tego miejsca przez rezerwat Beka utwardzoną drogą (płyty betonowe) przekraczając rzekę Redę i Kanał Łyski w kierunku miejscowości Rewa do ul. Bukowy Las, następnie ul. Morską aż do Alei Zasłużonych Ludzi Morza i do Krzyża poświęconego ofiarom morza na końcu cypla Rewskiego gdzie będzie zorganizowana Meta. Trasa biegu jest przedstawiona na stronie www.baltyckasztafeta.pl.
 2. Trasa będzie przebiegać po ścieżkach rowerowych, asfalcie, drodze utwardzonej, płytach betonowych, po plaży oraz ścieżce leśnej przy plaży.
 3. Trasa nie będzie oznakowana. Wszystkie informacje odnośnie trasy, jej przebiegu w trudnych miejscach miejscach oraz szczegółowe mapki zostaną podane na stronie internetowej baltyckasztafeta.pl w zakładce Trasa.

 

V. LIMITY I POMIAR CZASU

 1. Limity czasu na pokonanie biegów wynosi:
 • 100 km: 15 godzin, pomiar czasu za pomocą stopera;
 • 65 km: 9 godzin, pomiar czasu za pomocą stopera;
 • 30 km: 5 godzin, pomiar czasu za pomocą stopera.
 1. Łączna liczba zawodników startujących w wszystkich biegach wynosi 50.

 

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I UCZESTNICTWO

 1. Zgłoszenia na UltraBS2019 można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.baltyckasztafeta.pl poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
 2. Podczas zgłoszenia należy podać:
 • wybrany dystans biegu
 • nazwisko i imię
 • rok urodzenia
 • miasto
 • klub
 • rozmiar koszulki
 1. Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 maj 2019 roku, godz. 23.59 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 2. Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji powinien dokonać opłaty startowej
  w postaci wpłaty w kwocie:
 • dla dystansu 100 km: 50 zł;
 • dla dystansu 65 km: 40 zł;
 • dla dystansu 30 km: 30 zł

Opłatę dokonywać należy na konto Klubu Sportowego „Iskra” przy Akademii Marynarki Wojennej; 81-127 GDYNIA, ul. inż. Śmidowicza 69

Konto bankowe: PKO SA 93 1240 5354 1111 0010 4487 0174

W opisie wpłaty prosimy o wpisanie hasła: Bieg 100km (lub 65km lub 30km) UltraBS2019 + Imię i Nazwisko.

W przypadku braku wpłaty nastąpi skreślenie z listy startowej. Organizator nie wystawia faktur za wniesioną opłatę startową.

 1. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na Liście Startowej z adnotacją „opłacony”.
 2. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają scedowaniu na inną osobę.
 3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 4. W UltraBS2019 mogą startować osoby pełnoletnie.
 5. Uczestnicy zostaną oznaczeni kolejnymi numerami zawodnika.
 6. Obowiązkowym wyposażeniem zawodników startujących na dystansie:
 • 100 km jest latarka czołowa, pojemniki na wodę lub bidony typu SoftFlask o sumarycznej pojemności minimum 1 litr oraz odblaskowe elementy stroju sportowego, telefon komórkowy z zapisanym nr alarmowym podanym przez organizatora przed startem;
 • 65 km są pojemniki na wodę lub bidony typu SoftFlask o sumarycznej pojemności minimum 0.5 litra, telefon komórkowy z zapisanym nr alarmowym podanym przez organizatora przed startem.
 1. W dniu biegu, każdy z Uczestników Sztafety musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów oraz złożyć deklarację uczestnictwa w biegu. Podpisując deklarację Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Ultra Bałtyckiej Sztafecie 2019 oraz wszystkich imprez towarzyszących przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. Organizator zaleca aby Uczestnicy przed startem poddali się indywidualnie badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej co do możliwości udziału w UltraBS2019.

VII. PUNKTY KONTROLNO-ODŻYWCZE

Na trasie biegu, będą ustawione punkty kontrolno-odżywcze:

 • Punkt 1 i 3: Jastarnia skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Portowej przy Cantina Port (woda).
 • Punkt 2: Latarnia morska Hel – miejsce startu dla biegu na dystansach 65km (woda, cola, owoce).
 • Punkt 4: Władysławowo ul. Starowiejska 25, parking przy sklepie Biedronka – miejsce startu dla biegu na dystansach 100km i dla 30km (woda, cola, owoce)
 • Punkt 5: molo w Osłoninie (woda, cola, owoce).
 • Punkt 6: meta m. Rewa (woda, ciepły posiłek, ciasto, piwo, muzyka, kąpiel w morzu)

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Start w zawodach ma charakter dobrowolny a każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Każdy uczestnik dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie i przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;
 3. Przez zarejestrowanie udziału w biegu uczestnik tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z biegiem;
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez organizatora wyznaczonych;
 5. Uczestnicy biegów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie.
 6. Wszystkie informacje nie ujęte w niniejszym regulaminie umieszczone zostają na bieżąco na stronie www.baltyckasztafeta.pl.

VIII. KONTAKT

poczta@baltyckasztafeta.pl

tel. 509331903;

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram