I. ORGANIZATOR

Głównym inicjatorem oraz organizatorem Bałtyckiej Sztafety 2018 a także wszystkich biegów towarzyszących jest:
Akademia Marynarki Wojennej, im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Adres: 81-127 Gdynia; ul. inż. J. Śmidowicza 69.

Inspektorat Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Adres: 00-912 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103/105.

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Bałtycka Sztafeta 2018 współorganizowana jest w partnerstwie z:
Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
Urzędy Morskie: Gdynia, Słupsk, Szczecin
Liga Morska i Rzeczna
Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego
Klub Sportowy Iskra przy Akademii Marynarki Wojennej

 

III. PARTNERZY TECHNICZNI

Partnerem technicznym Bałtyckiej Sztafety 2018 jest:
Firma Herkules sp. z o.o.,
Adres:76-009 Bonin; Bonin 11e,
Modular Consulting Dariusz Kloskowski,
Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie.

 

IV. CEL

Głównym Celem Bałtyckiej Sztafety 2018 jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przewodnim motywem Sztafety będzie przeniesienie symbolicznego światła z Latarni Morskiej Krynica Morska do Latarni Morskiej Świnoujście.
Sztafeta jest okazją na łączenie różnych środowisk: Marynarki Wojennej, Morskiej Administracji Państwowej, władz lokalnych, stowarzyszeń, szkół oraz lokalnej społeczności miejscowości nadmorskich.

 

V. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTÓW

1. Bałtycka Sztafeta 2018 odbędą się w dniach od 14 do 17 czerwca 2018r. na trasie od Latarni Morskiej Krynica Morska do Latarni Morskiej Świnoujście, wzdłuż linii brzegowej szlakiem latarń morskich polskiego wybrzeża.
2. Start Bałtyckiej Sztafety 2018 zaplanowany jest w dniu 14 czerwca 2018 o godzinie 20.00. i będzie zorganizowany na ul. Sienkiewicza 1, 82-120 Krynica Morska w pobliżu latarni morskiej.
3. Meta będzie miała miejsce przy ul. Bunkrowa 1, 72-600 Świnoujściu przy Latarni Morskiej Świnoujście i zaplanowana jest na dzień 17 czerwca 2018r o godzinie 10.00.
4. Trasa podzielona jest na 15 głównych odcinków sztafety. Główne odcinki trasy przebiegają wzdłuż wybrzeża pomiędzy latarniami morskimi.
Miejsca oraz przewidywany termin i czas startu oraz mety dla poszczególnych odcinków trasy Bałtyckiej Sztafety 2018:

1. START: Lt. Krynica Morska – godz. 20.00 (14.06.18r.)
2. meta, start: Lt. Gdańsk Port Północny – ok. godz. 05.00 (15.06.18r.)
3. meta, start: Sopot Molo – ok. godz. 09.00 (15.06.18r.)
4. meta, start: Gdynia Skwer Kościuszki – ok. godz. 10.00 (15.06.18r.)
5. meta, start: Lt. Hel – ok. godz. 11.00 (15.06.18r.)
6. meta, start: Lt. Rozewie – ok. godz. 16.00 (15.06.18r.)
7. meta, start: Lt. Stilo – ok. godz. 20.00 (15.06.18r.)
8. meta, start: Lt. Czołpino – ok. godz. 03.00 (16.06.18r.)
9. meta, start: Lt. Ustka – ok. godz. 09.00 (16.06.18r.)
10. meta, start: Lt. Jarosławiec – ok. godz. 12.00 (16.06.18r.)
11. meta, start: Lt. Darłowo – ok. godz. 14.00 (16.06.18r. )
12. meta, start: Lt. Gąski – ok. godz. 19.00 (16.06.18r.)
13. meta, start: Lt. Kołobrzeg – ok. godz. 21.30 (16.06.18r.)
14. meta, start: Lt. Niechorze – ok. godz. 02.00 (17.06.18r.)
15. meta, start: Lt. Kikut – ok. godz. 07.00 (17.06.18r.)
16. META: Lt. Świnoujście – ok. godz. 10.00 (17.06.18r.)

Godziny rozpoczęcia poszczególnych odcinków Sztafety mogą ulec zmianie. Uzależnione jest to od tempa biegu na poszczególnych odcinkach Sztafety.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub trasy poszczególnych odcinków Sztafety, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.baltyckasztafeta.pl.

 

VI. TRASA, DYSTANS

1. Trasa podzielona jest na 15 głównych odcinków o różnej długości. Najdłuższy odcinek wynosi 73,5 km a najkrótszy 10 km. Każdy z głównych odcinków zostanie podzielony na krótsze odcinki zmian sztafety. Długości krótszych odcinków oraz miejsca zmian sztafety na poszczególnych odcinkach zostaną podane na stronie www.baltyckasztafeta.pl najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Długości poszczególnych głównych odcinków Sztafety przedstawia poniższa tabela:

Start/Meta długość trasy [km]
Lt. Krynica Morska 73,5
Lt. Gdańsk Port Północny 23,2
Sopot Molo 10,0
Gdynia Skwer Kościuszki 20,5 (odcinek morski)
Lt. Hel 42,195
Lt. Rozewie 43,7
Lt. Stilo 40,0
Lt. Czołpino 35,0
Lt. Ustka 30,0
Lt. Jarosławiec 16,0
Lt. Darłowo 51,5
Lt. Gąski 24,6
Lt. Kołobrzeg 38,7
Lt. Niechorze 36,6
Lt. Kikut 22,4
Lt. Świnoujście

2. W ramach Bałtyckiej Sztafety 2018 na poszczególnych głównych odcinkach sztafety zorganizowane zostaną „towarzyszące” biegi na dystansach: 42km, 25km, 10km i 5km. Odcinki te nie będą opomiarowane. Organizator nie przewiduje wykorzystania chipów. Biegi te na trasie Bałtyckiej Sztafety 2018 zostaną zorganizowane zgodnie z podanym poniżej zestawieniem:
14.06.2018r. godz. 20.00 – Lt. Krynica Morska; Piątka na start – 5 km
15.06.2018r. godz. 11.00 – Lt. Hel – Lt. Rozewie; Maraton – 42,195 km
16.06.2018r. godz. 09.00 – Lt. Ustka – Jarosławiec; 25 z Ustki – 25 km
17.06.2018r. godz. 08.30 – Międzyzdroje – Lt. Świnoujście; 10 plażą – 10 km
3. Za organizację oraz przeprowadzenie ww. biegów odpowiada partner techniczny Bałtyckiej Sztafety 2018: Herkules sp. z o.o. (Bonin 11e; 76-009 Bonin).
Szczegóły dotyczące zapisów oraz regulaminy poszczególnych „towarzyszacych” biegów organizowanych w ramach Bałtyckiej Sztafety 2018 zostaną podane na stronie www.baltyckasztafeta.pl najpóźniej do dnia 15 marca 2018r.
4. Trasa będzie przebiegać po nawierzchniach asfaltowych, betonowych, szutrowych, żużlowych, po drogach gruntowych, po piasku i plaży oraz na bieżni mechanicznej. Rodzaj nawierzchni dla poszczególnych odcinków sztafety zostanie podana na stronie www.baltyckasztafeta.pl najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

VII. LIMITY I POMIAR CZASU

1. Limity czasu na pokonanie odcinków Bałtyckiej Sztafety 2018 wynoszą:

Maraton (42,195 km): 6 godzin;
25 km: 4 godziny;
Półmaraton: (21,1 km): 3 godziny;
10 km: 1,5 godziny;
5 km: 45 minut.

2. Nie przewiduje się dokonywania pomiaru czasu za pomocą chipów.
3. Limity, liczba zawodników zależą od długości trasy oraz od pory dnia, w której pokonywana będzie trasa. Wynoszą one:
do 20 do 100 osób w zależności od długości i pory dnia pokonywania wybranych odcinków biegowych.
Uwaga: podczas zapisów obowiązuje prawo pierwszeństwa.

 

VIII. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1. Zgłoszenia na poszczególne odcinki Sztafety można dokonywać od dnia 15 marca 2018r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.baltyckasztafeta.pl poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
2. Podczas zgłoszenia należy podać przewidywany czas ukończenia deklarowanego odcinka sztafety. Pozwoli to organizatorom zoptymalizować czas zakończenia i sprawnie zorganizować start na poszczególnych odcinkach Sztafety.
3. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 czerwca 2018 roku, godz. 2359, lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
4. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
5. Wypełnienie i wysłanie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
6. W Bałtyckiej Sztafecie 2018 mogą startować osoby pełnoletnie. Dopuszczalny jest udział osób niepełnoletnich tylko na odcinku z Krynicy Morskiej – 5 km, od 16 roku życia, za zgodą prawnego opiekuna.
7. Spośród uczestników na każdym odcinku zostanie wybrana osoba odpowiedzialna za przeniesienie i przekazanie Sztafetowego Światła. Osoba ta zostanie poinformowana a jej nazwisko zostanie podane do ogólnej informacji na stronie www.baltyckasztafeta.pl.
8. Uczestnicy zostaną oznaczeni kolejnymi numerami zawodnika oraz numerem odcinka Sztafety.
9. W dniu biegu, każdy z Uczestników Sztafety musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów oraz złożyć deklarację uczestnictwa w biegu. Podpisując deklarację Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział Bałtyckiej Sztafecie 2018 oraz wszystkich imprez towarzyszących przewidzianych w ramach Sztafety. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
10. Organizator zaleca aby Uczestnicy przed startem poddali się indywidualnie badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej co do możliwości udziału w Sztafecie.

 

IX. OPŁATA STARTOWA

Organizator nie pobiera opłaty startowej.

 

X. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów przemieszczać się będzie wzdłuż trasy Sztafety.
2. Miejsca i godziny otwarcia Biura zostaną podane na stronie www.baltyckasztafeta.pl do dnia 30 kwietnia 2018r. Dane te będą aktualizowane na bieżąco podczas trwania Sztafety.

 

XI. POZOSTAŁE INFORMACIE

Wszystkie informacje nie ujęte w niniejszym regulaminie i w regulaminach szczegółowych biegów „towarzyszących” umieszczone zostają na bieżąco na stronie www.bartyckasztafeta.pl.

 

XII. KONTAKT

poczta@baltyckasztafeta.pl (od dnia 01.03.2018r.);
m.waz@amw.gdynia.pl; k.sliwinska@amw.gdynia.pl

tel. 509331903; 508202249

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram