REGULAMIN

BAŁTYCKA SZTAFETA 2018 – MARATON

I. ORGANIZATOR

Głównym inicjatorem oraz organizatorem Bałtyckiej Sztafety 2018 a także wszystkich biegów towarzyszących jest:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 81-127 Gdynia; ul. inż. J. Śmidowicza 69.
Inspektorat Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Adres: 00-912 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103/105.
Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, Adres: 84-120 Władysławowo; ul. Hallera 19.

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Bałtycka Sztafeta 2018 współorganizowana jest w partnerstwie z:
– Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
– Urzędy Morskie: Gdynia, Słupsk, Szczecin
– Liga Morska i Rzeczna
– Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

III. CEL

Głównym Celem imprezy Bałtycka Sztafeta 2018 – Maraton jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przewodnim motywem Sztafety będzie przeniesienie symbolicznego światła z Latarni Morskiej Krynica Morska do Latarni Morskiej Świnoujście.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTÓW

1. Termin: 15 czerwca 2018 r., start o godz. 11:00 (bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne),
2. Miejsca:
– start przy latarni morskiej w Helu,
– meta przy latarni morskiej w Rozewiu,
3. Dowóz uczestników autokarami do Helu:
– godz. 9:30 z parkingu spod latarni morskiej w Rozewiu, mieszczącego się przy skrzyżowaniu ulic Leona Wzorka z Rozewską,

 V. TRASA, DYSTANS, LIMITY

1. Trasa
Bieg poprowadzony zostanie głównie ścieżką rowerową z kostki brukowej, ale także na utwardzonym podłożu gruntowym i fragmentami nawierzchni betonowej.
Trasa: start nastąpi na ul. Bałtyckiej w Helu (nieopodal latarni morskiej), następnie zawodnicy przebiegną przez ul. Steyera i całą długością ul. Wiejskiej, po czym skręcą w prawo w ul. kmdr. por. Przybyszewskiego i zaraz w lewo w ul. Dworcową. Tam rozpocznie się etap trasy po chodniku i ścieżce rowerowej aż do Juraty, gdzie na wysokości ul. Sosnowej nastąpi przebiegnięcie przez jezdnię na drugą stronę chodnika przy ul. Wojska Polskiego. Na wysokości ul. ks. Gołębiowskiego zawodnicy ponownie wbiegną na ścieżkę rowerową, którą udadzą się przez Jastarnię i Kuźnicę aż do Chałup. Tam biec będą chodnikiem przy ul. Kaperskiej, a na wysokości stacji transformatorowej ponownie wbiegną na ścieżkę rowerową, którą dotrą aż na wysokość ul. Portowej we Władysławowie. Tam nastąpi przebiegnięcie przez jezdnię na chodnik leżący po drugiej stronie ul. Starowiejskiej. Na rondzie dalej prosto w ul. Niepodległości, aż do przejazdu kolejowego. Za przejazdem trasa ponownie powraca na ścieżkę rowerową, aż do jej końca przy wjeździe do ośrodka „Cetniewo”. Dalej zawodnicy kontynuować będą bieg po gruntowej ścieżce z fragmentami chodnika leżącej przy drodze wojewódzkiej nr 215 aż do ul. Leona Wzorka w Rozewiu na wysokości ul. Garnizonowej, gdzie skręcą w prawo w szutrową drogę biegnącą do latarni morskiej. Przed latarnią znajdować się będzie meta biegu.

2. Dystans, atest, limity, kategorie, punkty odżywcze
a) dystans: 42,195 km, oznaczony na trasie znakami pionowymi co 1 km,
b) limity:
– liczba startujących – 100 osób,
– czas przebiegnięcia – 6 godzin,
c) klasyfikacje: generalna, generalne kobiet / mężczyzn, Nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych,
d) punkty odżywcze: ok. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 39 km trasy. Organizator nie przyjmuje odżywek indywidualnych,
e) WC: na starcie w Helu, na trasie, na mecie w Rozewiu,
f) prowizoryczne przebieralnie dostępne będą przy Biurze Zawodów w Rozewiu

VI. RUCH DROGOWY I ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE

1. Zawodnicy poruszają się po ścieżce rowerowej i chodniku zawsze prawą stroną.
2. Zawodnicy będą uprzywilejowani w ruchu drogowym na głównych węzłach komunikacyjnych dzięki służbom porządkowym.
3. Na trasie będą niezabezpieczone przez służby wyjazdy z posesji, lasów, pól namiotowych, itp. W związku z tym należy bezwzględnie zachować należytą ostrożność.
4. Ulice, chodniki i ścieżki rowerowe, którymi poprowadzona zostanie trasa biegu nie będą zamknięte dla ruchu. Należy pamiętać, że trasą tą będą poruszać się też inni użytkownicy.
5. Szczególnymi miejscami na trasie będą przejazdy kolejowe w Helu i Władysławowie; w tym drugim przypadku należy liczyć się z koniecznością zatrzymania przed rogatkami w celu.
6. Przepuszczenia jadącego pociągu. Czas postoju przed rogatkami będzie mierzony ręcznie i zostanie odjęty od czasu przebiegnięcia maratonu.

VII. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1. Zgłoszenia na poszczególne odcinki Sztafety można dokonywać od dnia 15 marca 2018r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.baltyckasztafeta.pl poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
2. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 czerwca 2018 roku, godz. 23.59 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
3. Wypełnienie i wysłanie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
4. W Bałtyckiej Sztafecie 2018 – Maraton mogą startować osoby pełnoletnie.
5. W dniu biegu, każdy z Uczestników Sztafety musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów oraz złożyć deklarację uczestnictwa w biegu. Podpisując deklarację Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Bałtyckiej Sztafecie 2018 – Maraton oraz wszystkich imprez towarzyszących. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
6. Organizator zaleca aby Uczestnicy przed startem poddali się indywidualnie badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej co do możliwości udziału w Sztafecie.

VIII. OPŁATA STARTOWA

Organizatorzy zrezygnowali z pobierania opłaty startowej.

IX. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów będzie otwarte przy Latarni Morskiej w Rozewiu:
– w dniu startu, 15 czerwca 2018 r. (piątek) w godz. 7:30 – 9:25,

2. Podczas weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymają pakiety startowe. Istnieje możliwość odebrania pakietu przez osobę trzecią, ale tylko z upoważnieniem od zainteresowanej osoby wraz z okazaniem dowodu osobistego przez osobę odbierającą.
3. Zawodnicy otrzymają worki oznaczone numerami startowymi, umożliwiające pozostawienie rzeczy w depozycie mobilnym” przed startem w Helu. Depozyt można będzie odebrać na mecie w Rozewiu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
4. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.
5. W skład pakietu startowego wchodzą m.in. numer startowy, agrafki, pamiątkowa koszulka, i inne.
6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
7. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć numery startowe umieszczone w widocznym miejscu na przedniej części odzieży. Zasłanianie numeru karane będzie dyskwalifikacją.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wszystkie informacje nie ujęte w niniejszym regulaminie i umieszczone zostają na bieżąco  na stronie www.bartyckasztafeta.pl.
2. Zawodnik otrzymuje chip do elektronicznego pomiaru czasu, jego brak na mecie skutkować będzie dyskwalifikacją.
3. Zabrania się poruszania z kijkami, na rowerach, rolkach, deskorolkach, urządzeniach mechanicznych, oraz ze zwierzętami.
4. Organizator zapewnia w trakcie biegu zabezpieczenie medyczne. Opinia pomocy medycznej w sprawie kontynuowania biegu jest wiążąca i ostateczna.
5. Zawodnicy zrzekają się roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
6. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia wymaga wykupienia polisy przez uczestnika.
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
8. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie; obowiązująca wersja dostępna będzie w Biurze Zawodów.

XI. KONTAKT

poczta@baltyckasztafeta.pl (od dnia 01.03.2018r.);
m.waz@amw.gdynia.pl; k.sliwinska@amw.gdynia.pl
tel. 509331903; 508202249

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram