OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych oraz startuje w biegu Ultra Bałtycka Sztafeta 2019 – UltraBS2019 w dniu 16.06.2019 r. na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości
i akceptuję fakt, iż udział w biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci i w związku z tym oświadczam, że nie będę rościł wobec organizatorów żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę
w czasie biegu i zrzekam się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku
z biegiem. Biorąc udział w biegu akceptuję wszystkie zapisy jego regulaminu dostępnego na stronie www.baltyckasztafeta.pl, zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez organizatora wyznaczonych. Zgadzam się na wykorzystanie
i przetwarzanie w celach marketingowych moich danych jak również na publikowanie danych (imię, nazwisko, miasto, nazwa klubu) i swojego wizerunku w Internecie, prasie, radiu
i telewizji oraz na materiałach promocyjnych UltraBS2019 zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniam
w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/2, poz. 12040).

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych, ich modyfikacji oraz usuwania. Świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawienie przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

 

Imię i nazwisko ………………………………………….……, data, miejscowość ………………………………………

 

Podpis uczestnika biegu…………………………………………………

Oświadczenie uczestnika biegu do pobrania >>OŚWIADCZENIE

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram