REGULAMIN MAŁEJ BAŁTYCKIEJ SZTAFETY 2018

MBS2018

I. ORGANIZATOR

Głównym inicjatorem oraz organizatorem MBS2018 jest:

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,

81-127 Gdynia; ul. inż. J. Śmidowicza 69.

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

MBS2018 współorganizowana jest w partnerstwie z:

 • Klub Sportowy ISKRA przy AMW w Gdyni
 • Liga Morska i Rzeczna

 

III. CEL

MBS2018 to bieg przyjaciół. Głównym Celem MBS2018 jest uroczyste zakończenie roku milenijnego obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodatkowym celem jest zbiórka pieniędzy na cel charytatywny. Opłaty wpisowe w całości zostaną przekazane dla chorych dzieci do „Bursztynowej Przystani” Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

 

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTÓW

 1. MBS2018 odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018r. na trasie od Latarni Morskiej Rozewie do Latarni Morskiej Jastarnia, wzdłuż linii brzegowej.
 2. Honorowy start MBS2018 zaplanowany jest w dniu 15 grudnia 2018 o godzinie 11.00. przy Latarni Morskiej Rozewie, ul. Leona Wzorka 3, 84-104 Władysławowo. Start ostry odbędzie się o godzinie 11.15 na nowo wybudowanym bulwarze przy plaży w pobliżu Latarni Morskiej Rozewie.
 3. Meta zorganizowana będzie przy Latarni Morskiej Jastarnia, Kościuszki 2A, 84-140 Jastarnia.
 4. Ze względu na zmienne warunki meteorologiczne Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu i ewentualnej korekty trasy MBS2018, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.baltyckasztafeta.pl i/lub mailem.

 

V. TRASA, DYSTANS

 1. Trasa przebiega wzdłuż linii brzegowej po plaży i wynosi 27 km. Główny odcinek biegu jest podzielony na dwie części o długości 13,5 km. Zmiana biegaczy dla zespołów sztafetowych nastąpi w pobliżu wejścia na plażę przy stacji PKP w Chałupach. Trasa biegu zostanie przedstawiona na stronie www.baltyckasztafeta.pl.
 2. Trasa będzie przebiegać po plaży oraz częściowo po asfalcie i nawierzchni betonowej (w miejscowości Władysławowo koło Portu).

 

VI. LIMITY I POMIAR CZASU

 1. Limity czasu na pokonanie biegu wynosi 4 godziny.
 2. Czas będzie mierzony stoperem.
 3. Łączna liczba zawodników startujących w biegu na dystansie głównym oraz w biegu sztafetowym wynosi 150.

 

VII. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

 1. Zgłoszenia na MBS można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.baltyckasztafeta.pl poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
 2. Podczas zgłoszenia należy podać:
 • wybrany rodzaj biegu (Bieg Sztafetowy 2 x 13,5 km, Bieg Rozewie-Jastarnia 27km)
 • nazwisko i imię
 • nazwisko i imię drugiej osoby w sztafecie (w przypadku wyboru Biegu Sztafetowego)
 • rok urodzenia
 • miasto
 • klub
 • rozmiar koszulki
 1. Wszystkie osoby startujące w biegu sztafetowym muszą dokonać zapisu osobiście.
 2. Termin zgłoszeń upływa w dniu 25 listopada 2018 roku, godz. 23.59 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 3. Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji powinien dokonać opłaty startowej w postaci wpłaty minimum 25 zł na konto „Bursztynowej Przystani” Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.
 4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 5. W MBS2018 mogą startować osoby pełnoletnie.
 6. Uczestnicy zostaną oznaczeni kolejnymi numerami zawodnika oraz numerem odcinka Sztafety.
 7. W dniu biegu, każdy z Uczestników Sztafety musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów oraz złożyć deklarację uczestnictwa w biegu. Podpisując deklarację Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Małej Bałtyckiej Sztafecie 2018 oraz wszystkich imprez towarzyszących przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 8. Organizator zaleca aby Uczestnicy przed startem poddali się indywidualnie badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej co do możliwości udziału w MBS2018.

 

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa wynosi minimum 25 zł wpłacane na konto „Bursztynowej Przystani” Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca
Bank PEKAO SA II o/Gdynia
75 1240 3510 1111 0000 4318 2794
W opisie wpłaty prosimy o wpisanie hasła: Bieg MBS2018 dla Bursztynowej Przystani.

 1. Oddzielnym mailem na adres poczta@baltyckasztafeta.pl uczestnik zobowiązany jest podesłać dowód dokonania wpłaty (scan, foto, pdf ) na cel charytatywny podając imię i nazwisko osoby wpłacającej z dopiskiem Mała Bałtycka Sztafeta
 2. W przypadku braku wpłaty nastąpi skreślenie z listy startowej.
 3. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na Liście Startowej z adnotacją „opłacony”.
 4. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają scedowaniu na inną osobę.

 

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów zorganizowane będzie przy Latarni Morskiej Jastarnia w dniu 15 grudnia 2018 w godz. 09.00-15.30.
 2. Miejsca i godziny otwarcia Biura zostaną podane na stronie www.baltyckasztafeta.pl do dnia 5 grudnia 2018r.

 

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje nie ujęte w niniejszym regulaminie umieszczone zostają na bieżąco  na stronie www.bartyckasztafeta.pl.

 

XI. KONTAKT

poczta@baltyckasztafeta.pl 
m.waz@amw.gdynia.pl;
k.sliwinska@amw.gdynia.pl

tel. 509331903; 508202249

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram